Zastosowanie „Valerin Cardio” na nadciśnienie

nadciśnienie walerynowe

Jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – możliwości kompleksowej farmakoterapii.

Bukowiński Państwowy Uniwersytet Medyczny, „Klinika Uniwersytecka” Szpital Ratunkowy, Oddział Chorób Wewnętrznych, Farmakologii Klinicznej i Chorób Zawodowych

Wznawiać

W artykule dokonano porównawczej oceny dynamiki jakości życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na podstawie wyników kwestionariusza SF-36 w zależności od metody leczenia – podstawowej terapii hipotensyjnej oraz terapii kompleksowej z dodatkiem leku „Valerin Cardio” (Produkcja VITERA LLC, Ukraina).

Ustalono, że w przypadku przepisywania złożonej terapii hipotensyjnej z włączeniem leku „Valerin Cardio” odnotowano znaczny wzrost jakości życia w skalach składających się zarówno na fizyczne, jak i psychiczne komponenty zdrowia (PF, RP, BP , GH, RE, VE, MH, SF ) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi jedynie standardową terapię medyczną, u których odnotowano niewiarygodny wzrost wskaźników aktywności fizycznej, fizyczne i emocjonalne ograniczenie pełnienia ról oraz ogólnego postrzegania zdrowia.

Istotność problemu (wdrożenie)

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest jednym z najważniejszych problemów medycznych i społeczno-ekonomicznych w kardiologii, stanowiąc główny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Dlatego farmakoterapia nadciśnienia tętniczego pozostaje jednym z kluczowych punktów zaleceń Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Kardiologicznego [7]. Nowoczesna terapia nadciśnienia ma na celu przede wszystkim zapobieganie katastrofom sercowo-naczyniowym. Z drugiej strony, obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do jakości życia (QoL) pacjentów [12]. Ocena zespołu ostrej niewydolności oddechowej to nowa i obiecująca dziedzina medycyny, która pozwala trafnie ocenić stan zdrowia pacjenta, jasno uwidocznić istotę jego problemu klinicznego, określić najbardziej racjonalny sposób leczenia, a także ocenić oczekiwany wynik według parametrów, które są na styku naukowego podejścia specjalistów i subobiektywnego punktu widzenia. pacjenta, analizując jednocześnie wszystkie składowe zdrowia [13, 14]. Również wysoki poziom jakości życia jest kluczem do skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego.

Równocześnie prowadzone były badania mające na celu poznanie jakości życia pacjentów z GC, oceniające możliwości nie tylko podstawowej terapii hipotensyjnej, ale także kompleksowej farmakoterapii zdolnej do zmiany poziomu komfortu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego oraz wpływającej na jakość życia pacjentów kardiologicznych, przeprowadzono dotychczas w niewystarczającym stopniu [1, 3, 6]. Tak więc zindywidualizowana farmakoterapia nadciśnienia tętniczego powinna obejmować rozwiązanie szeregu zadań taktycznych uwzględniających nie tylko objawy nadciśnienia tętniczego, zmniejszenie częstości przełomów nadciśnieniowych, zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym, ale także poprawę jakości życia (QoL) pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Cel badania

Aby przeanalizować zmianę wskaźników jakości życia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zgodnie z kwestionariuszem SF-36, a także ich dynamikę na tle wyznaczenia podstawowej terapii przeciwnadciśnieniowej w porównaniu z terapią złożoną, gdy lek „Valerin Cardio” jest włączone do schematu leczenia.

Farmakodynamika leku

Działanie farmakologiczne „Valerin Cardio” determinowane jest bioaktywnymi właściwościami roślin leczniczych zawartych w tym preparacie. Melissa officinalis L. zawiera olejki eteryczne o działaniu uspokajającym; zawarte w melisie kwasy olsanowy i ursolowy zapobiegają spadkom ciśnienia krwi [6, 10]. Kozłek lekarski (Valeriana officinalis L.) działa uspokajająco, uspokajająco na ośrodkowy układ nerwowy, regulując pośrednio czynność serca [8]. Kozieradka sercowa (Leonurus cardioda L.) dzięki obecności w swoim składzie flawonoidów i glikozydów steroidowych zmniejsza pobudliwość układu nerwowego, zwalnia rytm i zwiększa siłę skurczów serca, działa uspokajająco, hipotensyjnie i ogólnie kardiotonicznie [11]. Passiflora zawiera passiflorynę, która działa uspokajająco na układ nerwowy, rozszerza naczynia wieńcowe, poprawiając troficzność serca [5, 9]. Magnez reguluje rytm serca, obniża ciśnienie krwi. Witamina B6 poprawia przyswajanie magnezu i jego metabolizm, ma zdolność wiązania magnezu w komórce. Witamina C zwiększa odporność i odporność organizmu, przyczynia się do redukcji aterogennych frakcji lipoprotein. Witaminy B1, B2, B6, B12 są niezbędne do prawidłowego metabolizmu, zmniejszają ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Materiały i metody

Zbadano 51 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (średnia wieku 46,15±7,4 lat). Do weryfikacji rozpoznania zastosowano metody: kliniczno-instrumentalną (ankieta, badania obiektywne, rejestracja poziomu ciśnienia tętniczego, elektrokardiografia, echokardiografia) oraz kliniczno-laboratoryjną. Weryfikacja rozpoznania i stopnia zaawansowania nadciśnienia została przeprowadzona z wykorzystaniem kryteriów zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia i Kardiologii (ESH – ESC Guidelines, COMMITTEE, 2013) [7].

Do oceny jakości życia (QoL) pacjentów z nadciśnieniem wykorzystano kwestionariusz Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36, wersja rosyjska, opracowany i rekomendowany przez International Centre for Quality of Life Research). Kwestionariusz ten pozwala ocenić subiektywne zadowolenie pacjenta z jego stanu fizycznego i psychicznego, funkcjonowania społecznego. Pacjenci byli proszeni o wypełnienie kwestionariusza SF-36 w dniu przyjęcia, a także po 2 tygodniach leczenia stacjonarnego na tle złożonej farmakoterapii. SF-36 daje możliwość oceny QOL w ośmiu skalach: funkcjonowanie fizyczne - PF (Physical Functioning), rola pełniona ze względu na kondycję fizyczną - RP (Role-Physical Functioning), ból cielesny - BP (Ból ciała), ogólny stan zdrowia - GH (General Health), aktywności życiowej – VT (Vitality), funkcjonowania społecznego – SF (Social Functioning), funkcjonowania w rolach wywołanych stanem emocjonalnym – RE (Role-Emotional) oraz zdrowia psychicznego – MH (Mental Health) [15].

Wszystkim pacjentom przepisano podstawowe leczenie hipotensyjne (ramipryl – 20 osób, enalapryl – 31 osób) w indywidualnie tolerowanej dawce, w zależności od przebiegu klinicznego choroby i poziomu wyjściowego ciśnienia tętniczego (BP). Po badaniu wstępnym i wyznaczeniu leczenia podstawowego pacjentów podzielono na grupy kontrolowanej obserwacji: grupę 1, w której stosowano tylko podstawowe leczenie hipotensyjne (n=24), oraz grupę złożonej farmakoterapii, w której na tle podstawowej terapii lek "Valerin Cardio" został przepisany w dawce 500 mg 2 gramy. w ciągu 15 dni (n=27). Różnica w dystrybucji pacjentów otrzymujących ramipryl i enalapryl między grupami 1 i 2 nie była wiarygodna.

Do statystycznej analizy danych wykorzystano pakiet Statistica dla Windows w wersji 8.0 (Stat Soft Inc., USA). Badane wskaźniki miały rozkład normalny, dlatego przedstawiono je w postaci M±m, gdzie M to średnia, m to odchylenie standardowe. Przy p<0,05 (zgodnie z testem t-Studenta) różnicę wskaźników uznano za istotną statystycznie [2].

Wyniki badań i ich dyskusja

Na pierwszej wizycie pacjentów oprócz ogólnej klinicznej przeprowadzono badanie instrumentalne, wypełniono karty świadomej zgody oraz kwestionariusz SF-36 [15].

Model pomiarowy leżący u podstaw konstrukcji kwestionariusza SF-36 ma 3 poziomy: 1) pozycje (pytania); 2) osiem skal, z których każda łączy w sobie od 2 do 10 punktów; 3) dwa pomiary całkowite, które łączą ze sobą skale. Podczas przetwarzania wyników odpowiedzi na wszystkie 36 pozycji tworzą 8 skal. Pozycje odnoszące się do poszczególnych skali są sumowane i przeliczane na wartość od 0 do 100, gdzie 100 to wartość maksymalna, a 0 to wartość minimalna. Wyższe wyniki oznaczają wyższy poziom zdrowia.

1. Funkcjonowanie fizyczne (PF) – odzwierciedla stopień, w jakim stan zdrowia ogranicza wykonywanie czynności fizycznych (samoobsługa, chodzenie, wchodzenie po schodach, noszenie ciężarów itp.).

2. Fizyczne ograniczenie funkcji w rolach (Ograniczenia ról ze względu na zdrowie fizyczne - RP) - wpływ kondycji fizycznej na funkcjonowanie w rolach (praca, wykonywanie czynności życia codziennego).

3. Ból fizyczny (Body Pain – BP) – intensywność bólu i jego wpływ na zdolność do wykonywania codziennych czynności, w tym pracy w domu i poza domem.

4. Ogólne postrzeganie zdrowia (General Health – GH) – ocena pacjentów na temat ich aktualnego stanu zdrowia i perspektyw leczenia.

5. Emocjonalne ograniczenie funkcji ról (Ograniczenia roli z powodu problemów emocjonalnych – RE) – polega na ocenie, w jakim stopniu stan emocjonalny przeszkadza w wykonywaniu pracy lub innych codziennych czynności (m.in. duże nakłady czasu, zmniejszenie głośności pracy, obniżenie jej jakości itp.). ).

6. Energia życiowa (VE) – odnosi się do uczucia bycia pełnym sił i energii lub wręcz przeciwnie, wyczerpania.

7. Zdrowie psychiczne (MH) – charakteryzuje nastrój (obecność depresji, lęku, ogólny wskaźnik pozytywnych emocji).

8. Funkcjonowanie społeczne (SF) - określa stopień, w jakim stan fizyczny lub emocjonalny ogranicza aktywność społeczną (komunikację).

Skale są pogrupowane w dwa wskaźniki: „fizyczny komponent zdrowia” i „psychologiczny komponent zdrowia”:

I. Składnik zdrowia fizycznego (zdrowie fizyczne – PH). Składowe skali: 1) funkcjonowanie fizyczne;

2) funkcjonowanie w roli spowodowane kondycją fizyczną; 3) intensywność bólu; 4) ogólny stan zdrowia.

II. Psychologiczny komponent zdrowia (Zdrowie psychiczne – MH). Składowe skali: 1) zdrowie psychiczne; 2) funkcjonowanie w roli spowodowane stanem emocjonalnym; 3) funkcjonowanie społeczne; 4) aktywność życiowa.

Każda pozycja została wykorzystana do oceny tylko jednej ze skal. Na podstawie 8 skal przeprowadzono łączną ocenę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Wyniki kwestionariusza SF-36 przedstawiono w tabeli 1. Analiza uzyskanych danych wykazała, że ​​krótkookresowy stan zdrowia jest obniżony u wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym we wszystkich skalach kwestionariusza SF-36. Najniższe wskaźniki uzyskano na skalach składających się na fizyczną składową zdrowia (RP i BP), a różnica wskaźników początkowych między grupami we wszystkich skalach była niewiarygodna (p1>0,05). Wstępne wyniki wskazują, że stan fizyczny pacjentów z nadciśnieniem tętniczym istotnie wpływa na ich aktywność i codzienne role.

Tabela 1

Jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z danymi z kwestionariusza SF-36 w dynamice terapii podstawowej, a także terapii złożonej z włączeniem leku „Valerin Cardio”

p - stopień wiarygodności różnicy wskaźników w dynamice leczenia;
p1 - ​​rzetelność różnic między wskaźnikami jakości życia w grupach 1-2 przed leczeniem;
p2 - wiarygodność różnic między wskaźnikami jakości życia w grupach 1-2 po leczeniu.

Dane uśrednionych wskaźników na skalach funkcjonowania w roli spowodowanego stanem emocjonalnym; zdrowie psychiczne; funkcjonowania społecznego wykazały, że choroba nadciśnieniowa nasila zaburzenie jakości życia pacjenta, wpływając również negatywnie na psychologiczny komponent zdrowia oraz przyczynia się do ograniczenia kontaktów społecznych, ograniczenia wykonywania codziennej pracy, w wyniku pogorszenia samopoczucia emocjonalnego - przebywając u takich pacjentów.

W dynamice leczenia uzyskano wyniki wskazujące, że jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zależy bezpośrednio od przebiegu klinicznego choroby. W szczególności odnotowano wzrost o 6,34% (p>0,05) poziomu „Aktywności fizycznej” w grupie terapii podstawowej, w grupie, w której dodatkowo przepisywano „Valerin Cardio” – o 24,2% (p<0,05) ) . Według skali „Rola problemów fizycznych w ograniczaniu aktywności życiowej” uzyskano wzrost odpowiednio o 12,0% (p>0,05) i 60,6% (p<0,05). Poziom jakości życia według parametru Ból fizyczny wzrósł o 1,85 (grupa 1, p<0,05) i 2,35 razy (grupa 2, p<0,05). „Ogólne postrzeganie zdrowia” wzrosło o 7,9% w grupie terapii podstawowej (p>0,05) io 38,6% w grupie terapii złożonej (p<0,05). Według skali „Rola problemów emocjonalnych w ograniczaniu aktywności życiowej” zanotowano niewiarygodną dynamikę wśród pacjentów otrzymujących tylko terapię podstawową (6,8%, p>0,05), przy wiarygodnych zmianach u pacjentów, którym dodatkowo przepisywano „Valerin Cardio” ( 25, 8%, p<0,05). Poziom „siły witalnej” istotnie wzrósł w obu grupach (39,9% i 43,1%, p<0,05). Według parametru „Zdrowie psychiczne” wiarygodną dynamikę uzyskano zarówno w grupie terapii podstawowej (30,4%, p<0,05), jak iw grupie terapii złożonej (44,2%, p<0,05), przy czym bardziej istotne zmiany wystąpiły u pacjentów którym przepisano lek „Valerin Cardio” w leczeniu złożonym (p2<0,05). W zależności od poziomu „Funkcjonowania społecznego” uzyskano wiarygodne wyniki w obu grupach (30,4 i 44,2%, p<0,05), chociaż nie było różnicy między kohortami (p2>0,05).

Dyskusja

Przedstawione w artykule wyniki opierają się na porównawczej ocenie jakości życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w dynamice podstawowej terapii hipotensyjnej, jak również złożonej terapii z włączeniem leku „Valerin Cardio”.

Analizie poddano wyniki badań 51 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy zostali przyjęci na oddział terapeutyczny nr 1 „Kliniki Uniwersyteckiej” na podstawie Szpitala Ratunkowego w Czerniowcach. Oceniono przebieg kliniczny nadciśnienia tętniczego w grupie głównej i kontrolnej oraz porównawczą charakterystykę dynamiki jakości życia pacjentów na podstawie wyników kwestionariusza SF-36. Porównania dokonano w zależności od metody farmakoterapii – podstawowej terapii hipotensyjnej oraz leczenia kompleksowego z dodatkiem leku „Valerin Cardio”.

Wnioski

Tak więc, oceniając dynamikę jakości życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, ustalono, że w przypadku przepisywania złożonej terapii przeciwnadciśnieniowej z włączeniem leku „Valerin Cardio” znaczny (p<0,05) wzrost poziom jakości życia odnotowano na skalach składających się zarówno na fizyczne, jak i psychiczne komponenty zdrowia (PF, RP, BP, GH, RE, VE, MH, SF) w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymali tylko standardową farmakoterapię, gdzie niewiarygodny wzrost wskaźników aktywności fizycznej, fizycznego i emocjonalnego ograniczenia pełnionych funkcji, a także ogólnego postrzegania zdrowia. W rezultacie po dynamicznej obserwacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na tle przepisywania leku „Valerin Cardio” odnotowano znaczną poprawę jakości życia według kwestionariusza SF-36, czemu towarzyszył spadek drażliwość, wzrost stabilności emocjonalnej i wzrost zdolności do pracy. Tak więc lek może być zalecany w złożonej terapii takiej choroby zależnej od stresu, jak nadciśnienie.

Lista referencji:

1. Комплаентность пациентов с артериальной гипертензией при применении препаратов, повышающих качество жизни / M. Соболева, E. Слободенюк, И. Букатова, и др. // Врач. - 2012. - № 3. - С. 68.
2. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. - М.: Медиа-сфера, 2004.–312с.
3. Садыкова Д. И. Качество жизни подростков с эссенциальной артериальной гипертензией / Д. И. Садыкова, И. Я. Лутфуллин // Педиатрическая фармакология. - 2009. - Т. 6. - № 4. - С. 117-119.
4. Чернявская Т. Повышение комплаентности и качества жизни пожилых пациентов с артериальной гипертензией / T. Чернявская // Врач. - 2010. - № 5. - С. 20-24.
5. Chemical studies on curuba (Passiflora mollissima (Kunth) L. H. Bailey) fruit flavour / N. Conde-Martínez, D. C. Sinuco, C. Osorio // Food Chem. – 2014. - Vol. 157. - P. 356-363.
6. Does melissa officinalis cause withdrawal or dependence? / K. Demirci, M. Akgönül, A. Demirdaş, et al. // Med. Arch. – 2015. - Vol. 69. – N 1. - P. 60-61.
7. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension / G. Mancia, R. Fagard, K. Narkiewicz, et al. // Eur. Heart Jour. – 2013. – Vol. 34. – P. 2159–2219.
8. Hadley S. Valerian // S. Hadley, J. J. Petry // Am. Fam. Physician. – 2003. - Vol. 67. – N 8. - P. 1755-1758.
9. Medicinal potential of Passiflora foetida L. plant extracts: biological and pharmacological activities / M. Asadujjaman, A. U. Mishuk, M. A. Hossain, et al. // J. Integr. Med. – 2014. - Vol. 12. – N 2. - P. 121-126.
10. Pharmacokinetics, Safety and Tolerability of Melissa officinalis Extract which Contained Rosmarinic Acid in Healthy Individuals: A Randomized Controlled Trial / M. Noguchi-Shinohara, K. Ono, T. Hamaguchi, et al. // PLoS One. – 2015. - Vol. 10. – N 5. - e0126422.
11. The effect of Leonurus cardiaca herb extract and some of its flavonoids on mitochondrial oxidative phosphorylation in the heart / J. Bernatoniene, D. M. Kopustinskiene, V. Jakstas, et al. // Planta Med. – 2014. - Vol. 80. – N 7. - P. 525-532.
12. The PADQOL: development and validation of a PAD-specific quality of life questionnaire / D. Treat-Jacobson, R. A. Lindquist, D. R. Witt, et al. // Vasc. Med. – 2012. – Vol. 17. – N 6. – P. 405-415.
13. Validation of the quality of life questionnaire in arterial hypertension (HQALY) for its use in Spain. Relationship between clinical variables and quality of life. Investigator Group of the HQALY study / A. Dalfó Baqué, X. Badia Llach, A. Roca-Cusachs Coll, et al. // Aten. Primaria. – 2000. - Vol. 26. – N 2. - P. 96-103.
14. Validation of the short form of the Spanish hypertension quality of life questionnaire (MINICHAL) for Portuguese (Brazil) / R. B. Schulz, P. Rossignoli, C. J. Correr, et al. // Arq. Bras. Cardiol. – 2008. – Vol. 90. – N 2. – P. 127-131.
15. Ware J. E. SF-36 Health Survey. Manual and interpretation guide / J.E. Ware, K.K. Snow, M. Kosinski. - The Health Institute, New England Medical Center. Boston, Mass.-1993.-28 P.