Artykuł o Valerin Cardio w czasopiśmie „Zdrowie Dziecka”

Valerin Kardio

Dysfunkcja wegetatywna i metoda korekcji u dzieci z przewlekłą patologią żołądka i dwunastnicy

Doniecki Narodowy Uniwersytet Medyczny. M. Gorki

Wznawiać

Zbadano 60 dzieci z przewlekłą patologią żołądka i dwunastnicy oraz 30 dzieci warunkowo zdrowych. Badano objawy kliniczne zespołu astenowegetatywnego, a także wskaźniki czynnościowe autonomicznego układu nerwowego u wszystkich pacjentów. Ustalono, że dzieci z przewlekłą patologią żołądka i dwunastnicy charakteryzowały się wyraźnymi zaburzeniami regulacji autonomicznej. Te naruszenia homeostazy wegetatywnej można uznać za jedną z przyczyn postępu procesu patologicznego w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy. Proponowana metoda korekcji dysfunkcji układu autonomicznego u dzieci z przewlekłą patologią żołądka i dwunastnicy po skutecznej eradykacji zakażenia Helicobacter poprzez zastosowanie fizjoterapeutycznej metody leczenia - haloterapii w połączeniu z zastosowaniem roślinno-witaminowego kompleksu uspokajającego układ nerwowy Valerin Cardio z zastosowania proponowanego kompleksowego przebiegu korekcji dysfunkcji układu autonomicznego u dzieci z guzkiem nadżerkowym.

Wstęp

Przewlekła patologia żołądka i dwunastnicy (CHGDP) z współczesnego punktu widzenia uważana jest za wieloczynnikowy problem polietiologiczny. Za jedną z przyczyn rozwoju przewlekłych chorób żołądka i dwunastnicy (DPK) u pacjentów w różnych grupach wiekowych obok Helicobacter pylori (HP) większość autorów uważa dysfunkcję autonomicznego układu nerwowego (ANS). Wiadomo, że istnieje ścisły związek między stanem układu nerwowego a objawami klinicznymi kwasozależnych chorób wrzodowych. Dezorganizacja kontroli neurotroficznej w organizmie pacjentów może prowadzić do zmian w mikrokrążeniu, powstawania zaburzeń wydzielniczych i motoryki różnych odcinków układu pokarmowego, co stwarza warunki do utrzymywania się HP i sprzyja chorobie wrzodowej. Większość badaczy potwierdza, że ​​leczenie CHGDP nie powinno ograniczać się do działań zmierzających do likwidacji HP, ale powinno obejmować również metody korygowania dysfunkcji AUN.

Jedną z obiecujących metod korygowania dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc jest zastosowanie terapeutycznych środowisk powietrznych z symulacją czynników naturalnych. Jedną z takich metod jest haloterapia (HT) – metoda oparta na terapeutycznym działaniu silnie rozproszonego suchego aerozolu solnego (haloaerozolu). HT to dział speleoterapii - metody leczniczego wykorzystania mikroklimatu grot solnych. Mikroklimat grot solnych ma określone cechy. Charakteryzuje się stabilnością temperatury i ciśnienia, składu gazowego powietrza, niską wilgotnością względną, dużą zawartością jonów ujemnych, brakiem flory bakteryjnej i alergenów. Głównym składnikiem środowiska powietrznego jaskiń solnych jest obecność w powietrzu najmniejszych cząstek soli - suchego aerozolu solnego w określonym stężeniu, którego głównym składnikiem jest chlorek sodu.

Speleoterapia stała się podstawą metod wykorzystujących czynniki mikroklimatyczne grot solnych w warunkach pomieszczeń naziemnych (komor aureolowych) w ramach placówek medycznych. Zastosowanie HT polega na stworzeniu i utrzymaniu wszystkich parametrów speleooddziaływania, zróżnicowanym dawkowaniu oraz kontroli poziomu aerozolu solnego w trakcie zabiegu. Zarządzanie metodą HT odbywa się za pomocą urządzeń kompleksu halo opartego na generatorze halo, który tworzy i utrzymuje w komorze halo w czasie rzeczywistym poziom naturalnego stężenia aerozolu solnego z kilkoma trybami leczenia. Ważną cechą komory halo jest możliwość precyzyjnego dozowania stężenia aerozolu. Aerozol chlorku sodu zawiera lekkie aerojony ujemne, które w środowisku powietrza aktywują metabolizm i miejscową ochronę tkanek biologicznych, usprawniają procesy redoks, działają przeciwskurczowo i przeciwzapalnie. HT ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, hormonalny, pokarmowy i oddechowy, aktywuje odporność ogólnoustrojową, działa stymulująco na ośrodkowy i obwodowy układ ograniczający stres organizmu, ma pozytywne działanie psychoemocjonalne i przeciwdepresyjne, zmniejsza stopień zmęczenia, zwiększa stopień zmęczenia, zwiększa stopień zmęczenia.

Brak skuteczności niestandardowych metod leczenia, narastająca alergia ludności oraz niekorzystny wpływ długotrwałej dawki leków na organizm, powodują, że pilną potrzebą jest opracowanie i dalsze doskonalenie metod leczenia CHGDP z wykorzystaniem kombinacji metody lekowe i fizjoterapeutyczne. Określenie osobliwości AUN u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i ich korygowanie umożliwia poprawę skuteczności leczenia tych pacjentów. Biorąc pod uwagę właściwości terapeutyczne HT, obiecujące jest zastosowanie tej metody fizjoterapii w leczeniu dzieci z przewlekłą chorobą nerek jako uzupełnienie ogólnie przyjętych schematów farmakoterapii.

Celem pracy było zbadanie skuteczności przebiegu NT związanego z zastosowaniem roślinno-witaminowego kompleksu sedatywnego Valerin Cardio w korekcji dysfunkcji układu autonomicznego u dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

Materiały i metody

Na podstawie oddziału gastroenterologii Miejskiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego nr 1 w Doniecku i ośrodka medycznego „Gastroline” przebadano 60 dzieci z guzkiem nadżerkowym (EB) związanym z RP, w wieku od 14 do 17 lat. W celu potwierdzenia rozpoznania u wszystkich dzieci w momencie przyjęcia na oddział wykonano badanie endoskopowe z biopsją błony śluzowej. Rozpoznanie HP przeprowadzono dwiema metodami: inwazyjną – szybkim testem ureazy z materiałem biopsyjnym oraz nieinwazyjną – ureazowym testem oddechowym, który przeprowadzono za pomocą systemu testowego Helik z rurkami wskaźnikowymi (AMA LLC, Rosja). W przypadku pozytywnego wyniku obu metod diagnostycznych stwierdzono, że HP jest zainfekowany. Do badania włączono pacjentów, u których udało się zwalczyć zakażenie HP za pomocą trójskładnikowego schematu terapii. Skuteczność eradykacji HP oceniono po 4 tygodniach od zakończenia terapii anty-helicobacter. Stwierdzono pomyślną eradykację z negatywnymi wynikami obu metod diagnostycznych HP.

Wszystkie dzieci podzielono na dwie grupy: główną i porównawczą. W każdej grupie było 30 pacjentów. Wszystkie dzieci z grupy głównej zostały poddane kuracji HT miesiąc po zakończeniu tradycyjnej eradykacji antyhelicobacter i eliminacji ostrego procesu zapalnego w specjalistycznej komorze halo z użyciem urządzenia do terapii suchym aerozolem solnym ASA-01.3 (Aeromedia CJSC, St. Petersburgu). Kurs HT składał się z 10 codziennych sesji trwających 30 minut. Stężenie aerozolu w powietrzu komory halo wynosiło 3-4 mg/m3. Wszystkim pacjentom z głównej grupy przepisano kurs leku - uspokajającego kompleksu roślinno-witaminowego Valerin Cardio (Vitetera LLC, Ukraina) w postaci tabletek 500 mg, równolegle z zastosowaniem HT. Lek stosowano 1 tabletkę 2 razy dziennie przez 1 miesiąc. Valerian Cardio zawiera zioła lecznicze: melisę, walerianę, pokrzywę, passiflorę, połączone z witaminami z grupy B (B1, B2, B6, B12), witaminą C i pierwiastkami śladowymi (magnez).

We wszystkich badaniach pacjentów przy przyjęciu i po kompleksowym leczeniu oceniano dolegliwości i wskaźniki czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki leczenia porównano z podobnymi wskaźnikami pacjentów z EB, którzy nie zostali poddani tej metodzie leczenia, a terapię ograniczono jedynie do zastosowania terapii antyhelicobacter z korektą funkcji wydzielniczej żołądka. Dzieci te tworzyły grupę porównawczą. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami eksperymentalną i porównawczą pod względem płci, wieku, początkowych wskaźników stanu wegetatywnego (p>0,05). Odległe wyniki leczenia oceniano po 3 miesiącach. Jako grupę kontrolną przebadano 30 warunkowo zdrowych dzieci.

Do oceny homeostazy autonomicznej wykorzystano następujące cechy czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego: początkowe napięcie autonomiczne (IVT), reaktywność autonomiczną (AR) i autonomiczne utrzymanie aktywności (VOD). OVT określono za pomocą wskaźnika stresu (SIN), uzyskanego za pomocą kardiointerwalografii (CGI). BP oceniono na podstawie wyników CIG z rejestracją wskaźników w pozycjach poziomych i pionowych z dalszym obliczeniem IN1 i IN2. Wykonano test klinoortostatyczny w celu oceny VOD organizmu. Analizę statystyczną wyników badań przeprowadzono w pakiecie MedStat oraz Microsoft Excel 2003.

Winiki wyszukiwania

Badanie dzieci z EB przy przyjęciu na oddział wykazało, że obok bólów brzucha i zespołów dyspeptycznych charakteryzował się rozwojem zespołu astenowegetatywnego, którego głównymi objawami były: osłabienie, zmęczenie, chwiejność emocjonalna, drażliwość, zaburzenia snu ( trudności z zasypianiem), bóle głowy, zmiany ciśnienia krwi, zawroty głowy, nietolerancja transportu, duszne pomieszczenia itp.

Podczas badania wskaźników funkcjonalnych AUN u dzieci z procesami erozyjnymi w błonie śluzowej DPC charakterystyczny jest wzrost ciężaru właściwego pacjentów z sympatotonicznym wariantem IVT, który odnotowano u 19 (63,3 ± 8,8%) pacjentów z grupy głównej iu 20 (66,7 ± 8, 6%) dzieci z grupy porównawczej. Przywspółczulny wariant IVT zarejestrowano odpowiednio u 11 (36,7±8,8%) i 10 (33,3±8,6%) pacjentów. Osobliwością dzieci z EB było to, że żadne z nich nie miało eitonicznego wariantu IVT.

Badanie BP przeprowadzono w celu oceny zdolności organizmu do reagowania na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Ustalono, że większość pacjentów z EB miała patologiczne (nadsympatyczne, asympatyczne) BP, co wskazuje na nieadekwatność autonomicznych reakcji organizmu na przejście z jednego stanu w drugi. Tak więc hipersympatyczny toniczny wariant BP, wskazujący na obniżenie zdolności rezerwowych AUN, zarejestrowano u 15 (50,0±9,1%) dzieci z grupy głównej iu 18 (60,0±8,9%) pacjentów z grupy porównawczej . Asymptotyczne BP, wskazujące na niezadowalającą adaptację, stwierdzono odpowiednio u 12 (40,0±8,9%) i 9 (30,0±8,4%) dzieci. W tym przypadku prawidłowy wariant BP (typ sympatykotoniczny) zarejestrowano tylko u 3 (10,0 ± 5,5%) pacjentów z każdej grupy.

Na podstawie charakterystyki ciśnienia krwi u dziecka oceniano zdolność ośrodkowego układu nerwowego pacjentki do długotrwałego wspomagania BP na określonym poziomie. U pacjentów z EB wykryto najczęstszy typ bezobjawowego VT, który zarejestrowano u 14 (46,7±9,1%) dzieci w grupie głównej iu 15 (50,0±9,1%) dzieci w grupie porównawczej. Typ asympatykokotoniczny odnosi się do najbardziej nieprzystosowawczych wariantów VOD, co wskazuje na spadek zdolności adaptacyjnych pacjentów, wyczerpanie układu współczulno-nadnerczowego podczas procesu erozyjnego błony śluzowej DPC. Mieszane warianty VOD rejestrowano również z dużą częstotliwością wśród pacjentów z EB. Wariant współczulny asteniczny VOD ustalono więc u 6 (20,0±7,3%) dzieci w każdej grupie, a wariant astenosympatotoniczny u 6 (20,0±7,3%) pacjentów z grupy głównej i u 3 (10,0±5, 5% dzieci). ) dzieci z grupy porównawczej Warianty VOD prawidłowy i hiperrozkurczowy zarejestrowano tylko u pacjentów z grupy porównawczej – po 2 (6,7±4,6%) dzieci.

Przebieg kompleksowej terapii z zastosowaniem HT oraz roślinno-witaminowego kompleksu uspokajającego Valerin Cardio u dzieci z EB umożliwił wyeliminowanie objawów klinicznych zespołu astenowegetatywnego w krótkim okresie leczenia.

Uzyskano dodatnią dynamikę wszystkich wskaźników wegetatywnych. Tak więc dynamika IVT przy zastosowaniu proponowanego przebiegu korekcji odzwierciedlała pojedynczy trend zrównoważonej interakcji oddziałów współczulnych i przywspółczulnych IVT, co wyrażało się wzrostem ciężaru właściwego eitonii i spadkiem sympatykotonii i przywspółczulnego (Tabela 1).

I tak po zastosowaniu kursu korekcji dysfunkcji AUN w grupie głównej eitonium w IVT stwierdzono u 12 (40,0±8,9%) pacjentów, statystycznie istotnie (p>0,05) nie różniło się od dzieci zdrowych. Wśród pacjentów z grupy porównawczej na tle eradykacji HP u 3 (10,0±5,5%) pacjentów zarejestrowano eytonię w IVT, czyli istotnie (p<0,01) mniej niż w grupie głównej. U pozostałych pacjentów z grupy porównawczej utrzymywał się hiperergiczny wpływ układu współczulnego lub przywspółczulnego, co wskazuje na utrzymywanie się nieprzystosowania nawet na tle eradykacji HP.

Badanie BP u pacjentów z EB po złożonej terapii wykazało istotne różnice między grupami porównawczymi (tab. 2).

W trakcie terapii wśród dzieci z grupy głównej znamiennie częściej (p<0,05) w porównaniu z grupą porównawczą rejestrowano prawidłowe reakcje układów adaptacyjnych na krótkotrwały stres w postaci sympatotonicznego ciśnienia tętniczego – 17 (56,7± 9,0%), co nie różniło się istotnie (p > 0,05) od częstości wykrywania tego typu BP wśród dzieci z grupy kontrolnej. Równocześnie zmniejszył się ciężar właściwy BP typu hipersympatotonicznego i ustabilizował się najbardziej niekorzystny prognostycznie typ BP, co wskazuje na wyczerpanie adaptacji asympatotonicznego typu BP. Wśród dzieci z grupy porównawczej na tle eradykacji HP liczba pacjentów ze współczulnym wariantem BP tonicznym wyniosła 7 (23,3±7,7%) z powodu nieznacznego spadku liczby pacjentów z nadsympatycznym tonicznym BP. Liczba dzieci z asympatykotonicznym typem BP nie zmieniała się, co wskazuje na stałe wyczerpywanie się rezerw adaptacyjnych pacjentów z EB i niemożność ich wyleczenia nawet na tle eliminacji głównego czynnika prowokującego zapalenie błony śluzowej membrana.

Zaproponowany przebieg złożonej terapii w ciągu miesiąca pozwolił na uzyskanie w grupie głównej braku najbardziej niekorzystnych prognostycznie wariantów VOD – hiperrozkurczowego i asympatykotonicznego dzięki redystrybucji w kierunku wystarczającej VOD, co wskazuje na adekwatność reakcji stresowej i przejście ANS na bardziej ekonomiczny poziom funkcjonowania. Jednocześnie liczba dzieci w grupie głównej z prawidłowym VOD wynosiła 16 (53,3±9,1%), co nie różniło się istotnie od grupy kontrolnej (p>0,05). Wśród pacjentów z grupy porównawczej nie odnotowano statystycznie istotnej dodatniej dynamiki VOD, zachowane były asymptotyczne, hiperrozkurczowe i inne patologiczne warianty VOD (tab. 3).

Podczas ponownego badania pacjentów po 3 miesiącach ustalono, że ponad połowa pacjentów z grupy porównawczej miała objawy zespołu astenicznego – 17 (56,7±9,0%) dzieci. Najczęściej rejestrowano skargi na osłabienie, zmęczenie i ból głowy. Wśród pacjentów z grupy głównej objawy zespołu astenicznego notowano istotnie rzadziej – u 5 (16,7±6,8%) dzieci (p<0,05). Po 3 miesiącach eytonia w IVT utrzymywała się u 10 (33,3±8,6%) dzieci z grupy głównej, podczas gdy w grupie porównawczej tylko u 1 (3,3±3,3%) dzieci. Typ sympatykotoniczny BP w grupie głównej zachowało się u 15 (50,0±9,1%) pacjentów, wśród dzieci z grupy porównawczej było ich 3 (10,0±5,5%). Prawidłowy typ VOD w badaniu katamnestycznym stwierdzono u 13 (43,3±9,0%) pacjentów z grupy głównej i tylko u 3 (10,0±5,5%) dzieci z grupy porównawczej.

Wnioski

Tak więc zaproponowana kompleksowa metoda leczenia z wykorzystaniem dziesięciodniowego kursu HT wraz z przyjmowaniem przez 1 miesiąc roślinno-witaminowego kompleksu uspokajającego Valerin Cardio u dzieci z EB na tle skutecznej eradykacji NR umożliwiła osiągnięcie korzystny przebieg ogólnego zespołu adaptacyjnego dzięki prawidłowej pracy układów ograniczających stres, wykształceniu odporności na czynnik uszkadzający, zapewniając tym samym adaptację większości dzieci poddanych tej terapii. Świadczą o tym uzyskane wyniki w postaci wiarygodnie dodatniej dynamiki IVT, BP, VOD u osób, które otrzymały proponowaną terapię, w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymali tylko kurację anty-helicobacter. Zastosowanie kursu korekcji dysproporcji autonomicznej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek pozwala na uzyskanie długotrwałego efektu i stabilnej kompensacji stanu wskaźników AUN. Bezpieczeństwo i dobra tolerancja HT przez dzieci otwierają nowe możliwości i kierunki stosowania tej metody fizjoterapeutycznej w praktyce pediatrycznej.

Literatura

1. Дисфункция вегетативной нервной системы и ее роль в патогенезе язвенной болезни желудка / В.А. Зурнаджьянц, В.В. Антонян, А.А. Панов, С.В. Антонян // Вестник хирургической гастроэнтерологии. — 2010. — № 2. — С. 55-61.

2. Антонян В.В. Особенности вегетативной нервной системы у больных язвенной болезнью желудка и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / В.В. Антонян // Астраханский медицинский журнал. — 2010. — Т. 5, № 1. — С. 48-55.

3. Антонян В.В. Особенности вегетативного статуса у больных гастродуоденальными эрозиями / В.В. Антонян, А.А. Панов, С.В. Антонян // Астраханский медицинский журнал. — 2011. — Т. 6, № 1. — 2011. — С. 74-78.

4. Гурова М.М. Особенности вегетативной регуляции у детей подросткового возраста с хроническими гастродуоденитами в зависимости от стадии течения заболевания / М.М. Гурова, Ю.П. Успенский // Кубанский научный медицинский вестник. — 2010. — № 8. — С. 56-61.

5. Профилактика и коррекция вегетативных нарушений у детей / Е.Г. Кондюрина, В.В. Зеленская, Т.Н. Елкина [и др.] // Лечащий врач. — 2010. — № 6 — С. 83-85. 6. Червинская А.В. Механизмы действия и возможности лечебного применения управляемой галотерапии / А.В. Червинская // Клиническая больница. — 2012. — Т. 2, № 2–3. — С. 189-200.

7. Investigation of physic-chemical properties of dry salt aerosol in artificial caves / I. Ponikowska, T. Latour, A. Czerwinskaja, J. Chojnowski // J. Balneol. Pol. — 2009. — Vol. 52, — № 2 (116). — P. 92-99.

8. Влияние спелеоклиматотерапии на психоэмоциональное состояние студентов в процессе обучения / Н.П. Горбатенко, Е.В. Дорохов, В.Н. Яковлев, Е.А. Павлова // Вестник новых медицинских технологий. — 2012. — Т. XIX, № 2. — С. 127-129.

9. Хан М.А. Применение галотерапии для оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях / М.А. Хан, А.В. Червинская, Н.А. Микитченко // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. — 2012. — № 2. — С. 31-35.